E: top10phanmem.com@gmail.com

Mẫu Phiếu Thu Chuyên Nghiệp

Dưới đây là mẫu phiếu thu chuyên nghiệp mới nhất 2020 được chúng tôi sưu tầm được, các bạn có thể thoải mái lựa chọn nhé.
 
Link google drive : Mẫu phiếu thu mới nhất 2020
 
Link dự phòng 1 : Mẫu phiếu thu mới nhất 2020
 
Link dự phòng 2: Mẫu phiếu thu mới nhất 2020
 
Link dự phòng 3: Mẫu phiếu thu mới nhất 2020

Mẫu Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt, ngoại tệ. Phiếu thu cũng là một mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán.

 1. Mẫu phiếu thu là gì?

Mẫu phiếu thu được các đơn vị hay doanh nghiệp sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ đều phải có Phiếu thu.

Phiếu thu cũng được coi là một mẫu biên nhận được sử dụng để thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.

Phiếu thu được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số của từng phiếu thu và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

 1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 79

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU  
Ngày ….tháng……năm Quyển số:……..

Số:……………

Nợ:…………..

Có:……………

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………….

– Bằng chữ: …………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm……
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………….

 1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………..……………….

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):…………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:……….

    Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

 1. Mẫu phiếu thu theo quyết định 48

CÔNG TY ……….………………..

Đ/C:……………………………..……..

Điện thoại:……………………………

Mẫu số: 01 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày ….tháng …. năm 20….

 

Quyển số:

Số : 306

Nợ: …………………

Có: ………………….

– Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………

– Địa chỉ :……………………………………………………………………………

– Lý do thu:………………………………………………………………………….

– Số tiền:…………………………………………………………………………….

– Bằng chữ :…………………………………………………………………………

– Kèm theo : Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

– Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

….…………………………………………………………………………………

– Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý):

….…………………………………………………………………………………

– Số tiền quy đổi:

….…………………………………………………………………………………

 1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133

Nội dung cơ bản của Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

    Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200

Đơn vị: ………………………….

Địa chỉ: …………………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

 

PHIẾU THU

Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: ……………..

Số: ………………………

Nợ: ……………………..

Có: ………………………

 
 

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………..(Viết bằng chữ):………………………………..

Kèm theo:…………………………………………………..Chứng từ gốc:………………………………

Ngày ……… tháng …….. năm 20……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………..

Chú ý: Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu.

 1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

 

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..
   

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………..

Địa chỉ:…………………………………………

Nội dung:………………………..

Số tiền: …………………….(loại tiền)…………………

(viết bằng chữ):……………………………..

Kèm theo:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: …………………- Bằng số:…………………..

– Bằng chữ:…………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)
Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………

+ Số tiền quy đổi:……………………

 1. Cách ghi phiếu thu
 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”:Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”:Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”:Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”:Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”:Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”:Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
 1. Nội dung trình bày của mẫu 01-TT: Phiếu thu

– Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị được trình bày vị trí góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.

– Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu, ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu

– Họ, tên, địa chỉ người nộp tiền cần được ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh sau này.

– Cần ghi rõ nội dung về lý do nộp tiền.

– Ghi số tiền và đơn vị tiền bằng số và bằng chữ

– Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

Tương tự như mẫu biên bản bàn giao tài sản sau khi hoàn thành các nội dung trên, cán bộ phụ trách kế toán sẽ lập Phiếu thu thành 3 liên và yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng soát xét và ký duyệt, tiếp theo, cán bộ phụ trách kế toán sẽ chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ sẽ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng số và bằng chữ) vào Phiếu thu. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc phải chuyển cho kế toán để lưu lại vào sổ kế toán.

 1. Những lưu ý khi lập phiếu thu

– Khi lập phiếu thu, người đảm nhận cần phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người nộp tiền, địa chỉ người nộp tiền, nội dung nộp tiền bao gồm thu tiền tạm ứng còn thừa; thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm.

– Người lập phiếu cũng phải ghi rõ số tiền thu được diễn giải bao gồm cả số và chữ.

– Cần lưu ý trong việc kèm chứng từ gốc, điều này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi hoạt động chi tiêu, chứng từ của công ty, doanh nghiệp.

– Bên cạnh đó, trong quá trình viết phiếu thu cũng cần chú ý tới việc trình bày nội dung lẫn hình thức. Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách viết mẫu thu khác nhau.

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại cũng đươc áp dụng nhiều trong các bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp, điều này đã giúp cho các hoạt động tài chính có thể cho được những chứng từ chính xác nhất làm căn cứ cho việc quản lý những hoạt động tài chính trong công ty. Như vậy có thể nói bảng chứng từ cùng loại đã giúp cho những người làm việc trong bộ phân kế toán giải quyết được nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Bình luận của bạn

top